Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

ALGEMEEN
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Details betreffende het functioneren van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

Basisschool De Zonnesteen vormt samen met basisschool Prinses Beatrix binnen SKOzoK het cluster ‘het Hof’. Doel van dit cluster is tot stand brengen van samenwerking tussen de scholen om zo te kunnen anticiperen op wijzigingen in de toekomst zoals teruglopende leerlingenaantallen. Deze samenwerking is ook op het niveau van de medezeggenschapsraden doorgevoerd. Naast overleg met de eigen MR, vindt ook regelmatig overleg samen met de MR van de Prinses Beatrix plaats, Cluster-MR (CMR).  Dit maakt het mogelijk om de strategische lange termijn doelstellingen van de directie al in een vroegtijdig stadium te beoordelen en hierop in te spelen.

DOELSTELLING
De MR heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven bij allerlei beslissingen die genomen worden. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, 2007) en het Medezeggenschapsreglement.

Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:

- een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen.
- alle partijen hun gezichtspunten kunnen toelichten en desnoods verdedigen.
- er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

De MR mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Voorbeelden zijn het schoolplan, Tussen Schoolse Opvang, het formatieplan, ontruimingsplan, de begroting, het jaarverslag van de school en het jaarverslag van de MR. Daarnaast worden actuele onderwerpen besproken.

De MR kent meerdere bevoegdheden:

Bij de algemene bevoegdheden gaat het vooral om het recht op voldoende informatie en het initiatiefrecht. Dit betekent dat het bestuur de MR altijd voldoende informatie dient te verschaffen en dat de MR, m.b.t. zaken die de school aangaan het recht heeft zelf een uitspraak of een voorstel aan het bestuur voor te leggen.
De bijzondere bevoegdheden zijn de adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. Bij deze bevoegdheden gaat het voornamelijk om het recht om advies c.q. instemming te geven aan een besluit voordat deze wordt genomen. In de wet op de MR staat beschreven bij welke besluiten het adviesrecht en bij welke het instemmingsrecht geldt.

GELEDINGEN
De MR bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school, voor een functietermijn van 3 jaar met eventueel een verlenging. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school.

Op dit moment bestaat de MR van de Zonnesteen uit de volgende personen:
Ouders:
Marieke Theuws-d'Haens - Voorzitter
mariekedhaens@gmail.com

Ellis van den Eijnden
e.vandeneijnden@fontys.nl

Andrienne van Rossen
aavanrossen@hotmail.com

Leerkrachten:
Gonnie Vogels
gvogels@skozok.nl

Bea Lazaroms
blazaroms@skozok.nl

Karen Borrenberg
kborrenbergs@skozok.nl

Leerkrachten vervullen gezamenlijk de 'secretaris-rol'.

VERGADERINGEN

De MR komt ongeveer  6 keer per jaar bijeen. Meestal start de vergadering gezamenlijk met de MR van de Pr. Beatrixschool. Overlegdata staan op de schoolkalender.

De agenda van de medezeggenschapsraad is openbaar en kan opgevraagd worden. Iedere  ouder kan een agendapunt voor de MR agenda aandragen. Dit kan door een van de leden van de MR aan te spreken of via de emailadressen. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die een vergadering willen bijwonen, kunnen dit vooraf kenbaar maken bij een van de leden. Met vragen of opmerkingen kunnen ouders bij de leden van de MR terecht.

[ mrbsdezonnesteen@gmail.com ]    

NOTULEN
De notulen van de MR-vergadering zijn openbaar en opvraagbaar bij de voorzitter of secretaris. Sommige agendastukken die aan de MR worden voorgelegd vormen hier een uitzondering op (bv protocollen in ontwerpstadium, informatie m.b.t. personen, enz.).

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
Namens de Zonnesteen heeft René Delreu zitting in de GMR van SKOzoK. Hij is voor ons het aanspreekpunt voor zaken die op GMR niveau dienen te worden georganiseerd.
René Delreu
rene.delreu@zonnet.nl

Bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn deels overgedragen aan de GMR. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van de begroting en de organisatie van de buitenschoolse opvang.